Deze voorwaarden worden gebruikt door:

WLDC V.o.f. (WLDC)

Concordiastraat 14, Groningen, Nederland

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 73437425.

BTW-nummer: NL859536658B01

Bankrekeningnummer: NL84KNAB0258956674

WLDC kan worden bereikt door een e-mail te sturen naar: info@welovedutchcheese.com.

 

Artikel 1 Definities

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, beginnend met een hoofdletter, hebben de betekenis als hierna in dit artikel omschreven.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure die de Klant op interactieve wijze op de Website doorloopt om Goederen te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van WLDC met wie WLDC een overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken, betreffende de koop en levering van Goederen.

1.5 Partijen: WLDC en de Klant gezamenlijk.

1.6 WLDC: de partij die gebruik maakt van de Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van de Opdrachtgever.

1.7 Website: de website van WLDC, die te vinden is onder de URL https://www.wldc.nl ofhttps://welovedutchcheese.com.

1.8 Zaken: zaken die WLDC op haar Website aanbiedt, welke zaken de Klant kan bestellen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook indien deze (rechts)handelingen niet leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Tenuitvoerlegging van de overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Goederen met de bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat de Klant kan aanvaarden door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 WLDC staat er niet voor in dat het hiervoor bedoelde aanbod foutloos en/of onvolledig is. Druk- en zetfouten worden derhalve uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een reden zijn om de overeenkomst niet na te komen. Indien WLDC hiertoe besluit, zal zij de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als bedoeld in de laatste volzin van het vorige lid, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, dan wel is ontbonden, draagt WLDC er zorg voor dat – indien vooruit betaald door Opdrachtgever – de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo spoedig mogelijk aan WLDC worden terugbetaald. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen zoals vermeld op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze zullen aan de Klant in rekening worden gebracht tijdens de Bestelprocedure.

4.2 WLDC is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor de lopende Overeenkomsten, die in geval van prijsstijgingen tegen de overeengekomen prijzen zullen worden uitgevoerd.

4.3 De Klant kan de verschuldigde bedragen uitsluitend betalen door middel van elektronische vooruitbetaling (bijv. via iDeal).

 

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 WLDC streeft ernaar de bestelling uiterlijk de volgende werkdag te verzenden. De leveringstermijn hangt af van de bezorger van het pakket en de bestemming.

5.2 WLDC zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk te leveren.

5.3 Indien en voor zover WLDC de bestelde Goederen niet binnen 30 (dertig) dagen aan de Klant kan leveren, heeft de Klant het recht, nadat WLDC aan de Klant heeft meegedeeld dat zij de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren, de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3, lid 3, is dan van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Opdrachtgever heeft het recht de geleverde Goederen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst zonder opgave van redenen (derhalve zonder het invullen van het klachtenformulier als bedoeld in artikel 7.1) aan WLDC te retourneren:

 1. de Goederen in hun originele en ongeopende verpakking zitten en niet zijn gebruikt;
 2. de Goederen in hun originele en ongeopende verpakking zitten en niet zijn gebruikt;
 3. de Klant is verantwoordelijk voor de manier waarop het pakje wordt verzonden en voor het risico van het pakje – en deze verantwoordelijkheid en dit risico worden door de Klant aanvaard – totdat WLDC het pakje heeft ontvangen.

6.2 De herroeping is een ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op terugbetaling van hetgeen reeds is betaald. Artikel 3, lid 3, is van overeenkomstige toepassing in geval van herroeping.

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Indien en voor zover naar het oordeel van Afnemer de eigenschappen van de Goederen niet beantwoorden aan de Overeenkomst, treedt Afnemer in overleg met WLDC waarna Afnemer gerechtigd is de Goederen zonodig aan WLDC te retourneren:

 1. Onmiddellijk na ontvangst heeft de Klant de geleverde Goederen geïnspecteerd en eventuele gebreken binnen een redelijke termijn per e-mail aan WLDC gemeld;
 2. het klachtenformulier zoals weergegeven achter deze Algemene Voorwaarden volledig is ingevuld en per e-mail is verzonden;
 3. de Goederen in hun originele en ongeopende verpakking zitten en niet zijn gebruikt;
 4. de Klant is verantwoordelijk voor de wijze van verzending en voor het risico van het pakje – en deze verantwoordelijkheid en dit risico worden door de Klant aanvaard – tot op het ogenblik van de ontvangst ervan door WLDC.

7.2 Indien na onderzoek door WLDC blijkt dat de eigenschappen van de Goederen aan de Overeenkomst beantwoorden, zal WLDC met de Opdrachtgever in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek door WLDC blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft de Opdrachtgever recht op een vervangende Zaak, mits nog voorradig, en op restitutie van de verzendkosten als bedoeld onder c van artikel 7.1. Indien het vervangende goed niet beschikbaar is, heeft de Klant recht op terugbetaling:

 1. een vervangende Zaak te kiezen ter waarde van de Zaak die niet bleek te beantwoorden, indien de gekozen Zaak duurder is dan de Zaak die niet bleek te beantwoorden, zal de Klant het prijsverschil betalen, indien de gekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak die niet bleek te beantwoorden, zal de Klant het prijsverschil terugbetaald krijgen, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is; Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 2. teruggave van de waarde van de Zaak die geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarop de laatste volzin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het vorige lid sprake is van de waarde van de Zaak, wordt daaronder verstaan de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de in artikel 6.1 bedoelde periode kan de Klant ook het in dat artikel toegekende recht uitoefenen. In het geval van een ingevuld klachtenformulier wordt echter uitgegaan van de in dit artikel beschreven procedure.

 

Artikel 8 Verwerking van persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover persoonsgegevens van de klant worden verwerkt, zoals beschreven in onze privacyverklaring, geldt deze verwerking alleen voor wijzigingsdoeleinden:

 1. om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en afdwingen;
 2. met inachtneming van de beperking in het volgende lid, om de Klant te informeren over (nieuwe) producten en diensten van WLDC.

8.2 Voor het verzenden van commerciële communicatie langs elektronische weg aan Klanten (zoals, maar niet beperkt tot, e-mail nieuwsbrieven) als bedoeld in het vorige lid onder b, wordt tijdens de Bestelprocedure expliciet toestemming gevraagd aan de Klant, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal WLDC deze communicatie verzenden.

8.3 De klant heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door WLDC te laten aanpassen in geval van onjuistheden.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht, neemt de Klant per e-mail contact op met WLDC. Het e-mailadres in kwestie staat bovenaan in deze Algemene Voorwaarden vermeld. WLDC zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hierboven bedoeld.

9.3 De Klant kan het geschil – indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan de bevoegde rechter, waaronder de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtdoende in kort geding.

 

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 WLDC is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden worden nagekomen onder de oude overeengekomen voorwaarden.

10.2 Indien en voor zover voor de Opdrachtprocedure inloggegevens door WLDC zijn verstrekt, zal Opdrachtgever zelf voor deze gegevens zorgdragen. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen in geen geval worden overgedragen. De Klant is verantwoordelijk voor de gevolgen van onzorgvuldig gebruik van deze gegevens.

 

Artikel 11 Afwijkingen in gewicht en levering

11.1 De kaas is vers gesneden. Dit is handwerk. Afwijkingen in gewicht kunnen voorkomen. WLDC probeert altijd in het voordeel van de klant te snijden. De maximale bandbreedte is 100 gram.

11.2 Indien de Klant kiest voor een kwart of een halve kaas, wordt deze in handzame stukken gesneden en luchtdicht verpakt.

11.3 Hele kazen worden ongesneden als hele kazen geleverd. Afwijkingen in gewicht kunnen voorkomen.

 

Reclamatieformulier

 

WLDC

E-mail: info@welovedutchcheese.com

 

Afzender

[Naam]

[Adres]

[Postcode en stad]

[Telefoonnummer]

[E-mail]

 

Betreft: Ontbinding van de koop

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Ik heb uw product ontvangen op [datum]. Met deze brief laat ik u weten dat ik gebruik maak van mijn recht om de koop te ontbinden.

 

Reden:

 

Wat verwacht ik van jou?

 

[als u al heeft betaald:] Ik verzoek u mijn (initiële) betaling van [bedrag] euro binnen veertien dagen terug te storten op rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[als u het product ontvangen heeft:] Ik zal u het ontvangen product terugsturen volgens de instructies.

 

Ik zou graag binnen twee weken een bevestiging van u per e-mail ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

[uw naam]